Marilyn Bartman Photography
privacy verklaring

Marilyn Bartman Photography 11184, 1001 GD, AMSTERDAM is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://marilynbartman.com 11184 1001 GD, AMSTERDAM
Marilyn Bartman is de Functionaris Gegevensbescherming van Marilyn Bartman Photography hij/zij is te bereiken via info@marilynbartman.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Marilyn Bartman Photography verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
- Foto’s van shoots

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Marilyn Bartman Photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Gebruik van foto’s voor portfolio, op website en social media.
- Marilyn Bartman Photography analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Marilyn Bartman Photography volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
- Marilyn Bartman Photography verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Marilyn Bartman Photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Marilyn Bartman Photogrpahy verwerkt de naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om haar diensten optimaal aan de opdrachtgever te kunnen leveren. Marilyn Bartman Photogrpahy gebruik deze gegevens om een tevreden opdrachtgever te maken gedurende de looptijd van de overeenkomst. Marilyn Bartman Photography bewaart deze gegevens 1 jaar.

Om de bestelling te beheren zal Marilyn Bartman Photography de naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 3 jaar na het sluiten van de overeenkomst bewaren in haar klantenbestand. Dit doet Marilyn Bartman Photography uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Marilyn Bartman Photography maakt gebruik van een portfolio op haar website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Marilyn Bartman Photography verwerkt hierin de naam en foto’s wanneer de opdrachtgever hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor heeft gegeven. Marilyn Bartman Photography bewaart deze foto’s onbeperkt in haar archief, totdat de opdrachtgever een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerkt Marilyn Bartman Photography de naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan Marilyn Bartman Photography de betaling niet verwerken. Marilyn Bartman Photography heeft deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dient Marilyn Bartman Photography deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen de gegevens worden verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden
Marilyn Bartman Photography verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marilyn Bartman Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Marilyn Bartman Photography gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Marilyn Bartman Photography gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marilyn Bartman Photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@marilynbartman.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Marilyn Bartman Photography wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Marilyn Bartman Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@marilynbartman.com. .